Biblioteek- en Inligtingsdiens

Kopiereg en Plagiaat

Outeursreg is die reg waardeur daar aan sekere geestesprodukte statutêre beskerming verleen word.  Die Wet op Outeursreg (Wet 98 van 1978) bepaal dat outeursreg geskend word indien ’n persoon wat nie die eienaar van die outeursreg is nie, sonder vergunning van die eienaar literêre of musiekwerke op enige wyse of in enige vorm reproduseer.

Suid-Afrika is ’n ondertekenaar van die Bernkonvensie vir die Beskerming van Literêre en Artistieke Werke.  As lid van die Bern-Unie is Suid-Afrika daartoe verplig om te verseker dat sy outeursregwetgewing aan sekere minimum vereistes voldoen en daardeur word onderneem om die werke van ander lidlande dieselfde te behandel as wat hy sy eie werk behandel.

 Kopiereg

  • Wat is kopiereg?
  • NWU Kopiereg boekie
  • Elektroniese Kopieregrapporteringstelsel vir personeel (Handleiding)
    Akademiese personeel moet asseblief kennis neem van die volgende:
    Die NWU en DALRO se dekkende lisensie-ooreenkoms bepaal dat die akademiese personeel oor alle kopiëring uit boeke en vaktydskrifte moet rapporteer. Alle rapportering oor kopiëring uit boeke en vaktydskrifte moet asseblief voortaan op die nuwe elektroniese Kopieregrapporteringstelsel gedoen word. Onthou asseblief dat rapportering retrospektief gedoen mag word. Dit beteken dat, indien u die DALRO-reëls nakom (10%, 1 hoofstuk of 1 artikel ens.), u nie vooraf toestemming benodig om die kopieë aan die studente te versprei nie. Alle rapportering moet egter teen die einde van elke semester volledig op datum wees in terme van materiaal wat gedurende die semester uit boeke en vaktydkskrifte gekopieër en aan studente versprei is. Die NWU beloop 'n ernstige regsrisiko op indien ons gebrekkige rapportering aan DALRO deurgee.

Vir enige kopiereg- of DALRO-navrae op kampus, kontak gerus vir Tarien Jacobs:

Tarien Jacobs
Corporate and Information Governance Services
Institutional Office
Gebou C1 Kamer 241
+27 (0)18 299 4945
Tarien.Jacobs@nwu.ac.za

Plagiaat

Die Biblioteek en kopiereg

Indien u materiaal in die Biblioteek wil reserveer, sal die Biblioteekpersoneel toesien dat kopieregklaring verkry word waar nodig.