Biblioteek- en Inligtingsdiens

Spesiale versamelings

Digitale versamelings
Spesiale versamelings beskikbaar in die Biblioteke

Mahikeng-Biblioteek

Skakel asseblief vir Vuyo Ngayeka by +28 (0)18 389 2105 om meer uit te vind oor die Biblioteek se spesiale versamelings.

Potchefstroom-Biblioteek

Die Ferdinand Postma-Biblioteek huisves enkele spesiale versamelings.  Die Departement Leendienste kan by +28 (0)18 299 2783 vir verdere inligting hieroor gekontak word.  Die materiaal kan gesoek word via die Biblioteekkatalogus.

 • Argief-proefskrifte en verhandelings
  Tot 2010 word een eksemplaar van elke proefskrif en verhandeling wat by die NWU se Potchefstroomkampus voltooi word, in ’n aparte versameling bewaar en is slegs in uitsonderlike gevalle in die Biblioteek bruikbaar.  Vanaf 2004 word proefskrifte en verhandelings ook elektronies via Boloka die Noordwes-Universiteit se institusionele pakhuis beskikbaar gestel.
 • Carney Africana-versameling
  Die kern van hierdie versameling het aan mnr ER Carney behoort en is in 1949 aan die Biblioteek geskenk deur sy dogter me CG Carney.
 • Kinder- en jeugboekversameling
  Die versameling is oopgestel vir gebruik deur alle studente, maar is veral bedoel vir studente met skryfkuns en kinderletterkunde as vakrigting.
 • Versameling van ou en resente Afrikaanse letterkunde, letterkundige kritiek en taalkunde
  Hierdie is 'n nuwe versameling wat gemik is op die bewaring van oorwegend Afrikaanse letterkundige werke ten einde dit so volledig moontlik te probeer hou.
 • Hertzog-versameling
  Die versameling bestaan grotendeels uit sewentiende- tot negentiende- eeuse werke oor die Romeins-Hollandse reg.  Die skenking is in 1955 deur dr Albert Hertzog gemaak.
 • Die Postma-versameling
  Die boekery van prof Ferdinand Postma, na wie die Biblioteek vernoem is, word in die geheel bewaar.  Prof Postma was van 1921 tot kort voor die selfstandigwording in 1950 Rektor van die destydse Potchefstroomse Universiteitskollege vir Christelike Hoër Onderwys.
 • Seldsame boeke
  Hierdie versameling bestaan uit oorspronklike ou boeke asook faksimilee-uitgawes van bekende geskrifte soos byvoorbeeld die Gutenberg Bybel.

Vanderbijlpark-Biblioteek

Skakel asseblief +28 (0)16 910 3172 om meer uit te vind oor die Biblioteek se spesiale versamelings.

 • Africana